cavanlıq

cavanlıq
is. Cavan yaşlar, gənclik dövrü, gənclik (qocalıq ziddi). Əfsus, qocaldım, ağacım düşdü əlimdən; Səd heyf cavanlıq! M. Ə. S.. Bir az sükutdan sonra Yusif dedi: – Cavanlıqdır, zərər yoxdur. N. N.. // Cavanlıqda – gənc yaşlarında, gənclikdə, cavan vaxtlarında. Cavanlıqdan qocalığa güc saxla. (Ata. sözü). Deyirlər ki, cavanlıqda Mirzə Səfər özü şairlik fikrinə düşüb şeir demək üçün çox çalışmışdı, lakin bir nəticə hasil olmamışdı. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • şəbab(ət) — is. <ər.> klas. Gənclik, cavanlıq. Fəqət bahari şəbabımda bir çiçək buldum; Qaçırdım əldən, onun həsrətilə məhv oldum. H. C.. <Əmir qızlara:> Bir nəğmə çalın, həm oxuyun qəlbimi şad eyləyəsiz; Həm şəbabətdə keçən günləri yad eyləyəsiz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəvani — f. cavanlıq, gənclik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fütüvvət — ə. 1) gənclik, cavanlıq; 2) comərdlik, səxavət, əliaçıqlıq; 3) mərdlik, igidlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəbabət — ə. gənclik, cavanlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağac — is. 1. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. Armud ağacı. Qoz ağacı. Ağac əkmək. Qollu budaqlı ağac. – Ağac bar gətirdikcə başını aşağı dikər. (Ata. sözü). // Oduncaq. 2. Ağacdan hazırlanan tir, dirək, taxta, şalban və s. Tikinti üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cahıllıq — is. Cavanlıq, gənclik. Cahıllıq zamanı keçibdir əgər; Yenə yüz naxələf oğlana dəyər. Q. Z.. <Şahnisə:> Ay qədimi, deyəsən, cahıllığın yadına düşdü. Ç.. Cahıllıq eləmək – cavan tay tuşları ilə avaralıq eləmək, vaxtını kefdə keçirmək. Şeyx… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dövr — 1. is. <ər.> 1. Dolanma, hərlənmə, fırlanma; bir şeyin öz oxu ətrafında hərəkəti. Dövr etmək – 1) bir şeyin ətrafında hərlənmək, fırlanmaq, dövrəvi hərəkət etmək. Hələ dan ulduzu batmayıb, ərşi fələkdə öz dövrünü edirdi. A. D.. Hərlənib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəm — 1. is. <fars.> 1. Qısa vaxt, an, ləhzə. Bir dəm – 1) bir vaxt, bir anlıq. Xəstənəm, çox dilərəm yanıma bir dəm gələsən; Çəkibən xəncəri, bağrım başını bir dələsən. M. P. Vaqif; 2) heç, əsla. Gözəl üzündə bir dəm; Nə dərd görmüşdüm, nə qəm.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • getmək — f. 1. Addım ataraq hərəkət etmək; yerimək, addımlamaq. Asta asta getmək. İti getmək. Piyada getmək. Yolla getmək. Yanınca getmək. // Bir yerdən başqa yerə varmaq. Şah Səlməxatuna işarə etdi ki, hərəmxanaya getsin. . M. F. A.. <Kərbəlayı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gənulik — is. İnsan həyatının yeniyetməlikdən yetkinliyə qədər olan dövrü, gənc yaşlar, cavanlıq (qocalıq ziddi). İnsanın çocuqluğu və gəncliyi keçmişin qoynunda basdırıldığı üçün o, daima keçmişi xatırlamalıdır. M. S. O.. Gənclik eylə bir nemət ki, onunla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”